Mẫu hồ sơ Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/7/2006


1.     Bản đăng ký đổi GIấy chứng nhận đầu tư theo mẫu BM-HAPI-11-11 (Phụ lục I-14, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);

2.     Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh;

3.     Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về đầu tư quy định tương ứng với yêu cầu điều chỉnh;

4.     Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư.


Liên quan


Loại khác