Mẫu hồ sơ Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy CNĐT đồng thời là Giấy CNĐKHĐ của chi nhánh)


1.      Đối với trường hợp chỉ đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của CN trong Giấy CNĐT:

-          Văn bản đăng ký / đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu(Phụ lục I-7, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);

2.      Đối với trường hợp điều chỉnh dự án thuộc diện đăng ký đầu tư

-          Văn bản đăng ký / đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu(Phụ lục I-5, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);

3.      Các tài liệu áp dụng cho cả 2 trường hợp trên:

-          Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh:

·         Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo qui định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010;

·         Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cá nhân khác đối với chi nhánh có kinh doanh các ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (Chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác).

-          Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

-          Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;

-          Bản sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);

-          Báo cáo tình hình hoạt động của dự án và chi nhánh đến thời điểm điều chỉnh;


Liên quan


Loại khác