Mẫu hồ sơ Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 1/7/2006


1.     Bản đăng ký/ đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư theo mẫu (Phụ lục I-16, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);

2.     Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh;

3.     Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh, điều lệ doanh nghiệp;

4.     Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh;

5.     Tuỳ thuộc vào nội dung điều chỉnh Giấy phép đầu tư, hồ sơ còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật qui định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

6.    Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.


Liên quan


Loại khác