Mẫu hồ sơ Thẩm tra cấp / điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, cấp Giấy phép kinh doanh / Giấy phép lập cơ sở bán lẻ


Hồ sơ cấp mới Giấy CNĐT: xem hướng dẫn tại HD-HAPI-11-02

Hồ sơ điều chỉnh Giấy CNĐT để bổ sung hoạt động:

1.        Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu (Phụ lục I-6, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);

2.        Bản giải trình những nội dung điều chỉnh (ghi rõ những thay đổi so với dự án đang triển khai) và lý do điều chỉnh;

3.        Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

4.        Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;

5.        Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).  

6.        Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.

c. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh (áp dụng cho cả trường hợp a và b):

-              Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu (Mẫu MĐ-1, Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Công thương);

-             Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động (nội dung của bản giải trình theo hướng dẫn của Bộ Công thương tại Phụ lục kèm theo công văn số 6656/BCT-KH ngày 13/7/2009);

-          Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá;

-          Trường hợp dự án không gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (không gắn với xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất) nay đề nghị bổ sung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và cá hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá, cần bổ sung hồ sơ về pháp nhân hoặc các giấy tờ có liên quan để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động.

d. Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất (áp dụng cho trường hợp b):

-       Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu (Mẫu MĐ-4, Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Công thương);

-                  Bản sao Giấy phép kinh doanh;


Liên quan


Loại khác