Bộ mẫu hồ sơ Đăng ký trang tin điện tử - web (IPC)


Mẫu đơn đề nghị đăng ký thiết lập trang tin điện tử - web (IPC)

01 Mau don de nghi dang ky thiet lap trang tin WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

02 Giay chung nhan dang ky kinh doanh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu đề án thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

03 Mau De an thiet lap trang tin dien tu tong hop WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Giấy chứng nhận đăng ký tên miền - thông tin khai báo tên miền

04 Giay chung nhan dang ky ten mien WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý trang tin

05 So yeu ly lich cua nguoi chiu trach nhiem quan ly WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu giấy ủy quyền cho người khác đi đăng ký

06 Mau Giay uy quyen cho nguoi di dang ky WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu văn bản chấp thuận của tổ chức cung cấp thông tin

7 Mau van ban chap thuan cua to chuc cung cap thong tin WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống