Mẫu hồ sơ xin Thẩm tra phê duyệt Đề xuất dự án theo các hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT


1.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề xuất dự án.

1.2. Hồ sơ Đề xuất dự án:

1.2.1. Hồ sơ Đề xuất dự án BOT, BTO :

- Hồ sơ Đề xuất dự án BOT, BTO

- Hồ sơ tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm:

+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật) và tài liệu chứng minh khả năng nguồn vốn đầu tư cho dự án của nhà đầu tư: Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán theo quy định; Văn bản của các tổ chức tham gia góp vốn hoặc cho vay để đầu tư. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập phải có tài liệu chứng minh việc thực hiện góp vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp kèm theo xác nhận số dư tài khoản (trong vòng 30 ngày) của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch.

+ Các tài liệu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; Danh mục các dự án đang thực hiện đầu tư, trong đó nêu rõ tổng vốn đầu tư của từng dự án.

1.2.2. Hồ sơ Đề xuất dự án BOT, BTO

- Hồ sơ Đề xuất dự án BT

- Hồ sơ Đề xuất dự án khác (Trường hợp có đề nghị giao thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư công trình BT và có lợi nhuận hợp lý)

- Hồ sơ tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm:

+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật) và tài liệu chứng minh khả năng nguồn vốn đầu tư cho dự án của nhà đầu tư: Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán theo quy định; Văn bản của các tổ chức tham gia góp vốn hoặc cho vay để đầu tư. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập phải có tài liệu chứng minh việc thực hiện góp vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp kèm theo xác nhận số dư tài khoản (trong vòng 30 ngày) của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch.

+ Các tài liệu về năng lực, kinh nghiệm về đầu tư, kỹ thuật,... của nhà đầu tư; Danh mục các dự án đang thực hiện đầu tư, trong đó nêu rõ tổng vốn đầu tư của từng dự án.


Liên quan


Loại khác