Mẫu hồ sơ xin Điều chỉnh Chứng nhận đầu tư theo đề nghị của Nhà đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện


- Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

- Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh;

- Những nội dung thay đổi so với dự án đang triển khai;

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh;

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh;

- Các tài liệu pháp lý liên quan khác (nếu có).


Liên quan


Loại khác