Mẫu hồ sơ Cấp “giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của chính phủ”


- Đơn đề nghị cấp (hoặc cấp đổi) “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP” (mẫu kèm theo).

- Dự án đầu tư (hoặc dự án đầu tư điều chỉnh đối với nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án có thay đổi về điều kiện áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư quy định tại Điều 4, Nghị định số 61/2010/NĐ-CP): gồm các nội dung cơ bản của dự án theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, kèm theo thuyết minh, làm rõ căn cứ tính toán và đề xuất các khoản ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP.

+ Đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước phải kèm theo bản sao có chứng thực Quyết định đầu tư (hoặc Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư đối với dự án đầu tư điều chỉnh) của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án từ khi bắt đầu hoạt động đến thời điểm đề nghị cấp “giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP” (đối với dự án đầu tư đã được triển khai), hoặc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh (trong trường hợp cấp đổi).

- Bản gốc “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP” (nếu là cấp đổi).

- Giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền hợp pháp của nhà đầu tư cho người đi nộp hồ sơ.


Liên quan


Loại khác