Mẫu hồ sơ Đăng ký thành lập Tổ chức Khoa học và Công nghệ


1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Tổ chức Khoa học và Công nghệ;

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

3. Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí;

4. Quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ;

5. Bản sao hợp lệ một trong những giấy từ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP đối với Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ;

6. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ hoặc các chức danh quản lý khác được quy định tại Điều lệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.Loại khác