Mẫu hồ sơ Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần.


1. Đối với chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPĐD

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

- Quyết định và biên bản của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh. 

- Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

2. Đối với chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

- Thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh doanh nghiệp.


Liên quan


Loại khác