Mẫu hồ sơ Đăng ký thành lập Công ty cổ phần trên cơ sở chia, tách, hợp nhất


1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Dự thảo Điều lệ Công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập.

4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực của cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật: Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài: Bổ sung bản sao thẻ hợp lệ tạm trú.

5. Các loại giấy tờ sau :

 + Quyết định và Biên bản họp bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty bị chia về việc chia Công ty (nếu là chia Cty).

 + Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp và bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty nhận sáp nhập và Công ty bị sáp nhập (nếu là sáp nhập Cty).

 + Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp. Quyết định và biên bản bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc hợp nhất Công ty. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKDN của các Công ty bị hợp nhất (nếu là hợp nhất Cty).

 + Quyết định và biên bản bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông bị tách về việc tách công ty và bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty.

6. Các loại giấy tờ khác:

6.1  Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với DN KD ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

6.2 Đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề:

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.


Liên quan


Loại khác