Mẫu hồ sơ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH 1TV do tổ chức làm chủ sở hữu như: Thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ, người đại diện uỷ quyền


1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.

3. Danh sách người đại diện ủy quyền (đối với trường hợp thay đổi đại diện ủy quyền)

4. Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi:

- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của doanh nghiệp (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến).

- Báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất hoặc văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);

- Báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất (đối với trường hợp thay đổi giảm vốn điều lệ); Báo cáo tài chính được xác nhận của kiểm toán độc lập (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ của cty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%).

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng (đối với ngành nghề mà luật pháp chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

- Các giấy tờ chứng minh đã thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm (đối với trường hợp chuyển trụ sở chính khác quận, huyện hoặc từ tỉnh, thành phố khác đến).

5- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính).

6. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền.


Liên quan


Loại khác