Hồ sơ đăng ký website thương mại điện tử


a) Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 12/2013/TT-BCT);

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);

c) Đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

- Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến

- Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ

- Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT với các bên sử dụng dịch vụ

d) Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại điểm d khoản 2 Điều 55 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan;

đ) Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân tổ chức, cá nhan tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó

e) Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

MỜI LIÊN HỆ TƯ VẤN

Hotline: 091 223 7777