Bộ mẫu hồ sơ về Thông tin Truyền Thông, InternetLoại khác