Mẫu hồ sơ Đăng ký Bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân


Thông báo thay đổi nội dung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Trong đó nêu các nội dung thay đổi nếu có như: Số điện thoại, fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về giấy CMND, địa chỉ của cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp).


Liên quan


Loại khác