Mẫu hồ sơ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân như: Thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn đầu tư


1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.

3. Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi:

- Báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất (đối với trường hợp thay đổi giảm vốn đầu tư);

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Chủ doanh nghiệp/Giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng (đối với ngành nghề mà luật pháp chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).


Liên quan


Loại khác