Bản tin luật‎ > ‎

Toàn văn so sánh điểm cũ và điểm mới Luật Đất đai sửa đổi 2013


BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003

VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) VÀ LÝ DO SỬA ĐỔI LUẬT

(Tài liệu phục vụ lấy ý kiến nhân dân để trình Quốc hội thông qua vào tháng 5 năm 2013)[1]

 

LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003

 

DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

LÝ DO SỬA ĐỔI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

 

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Quốc hội ban hành Luật Đất đai.

 

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Sửa đổi để phù hợp với cách hành văn của các Luật hiện hành.

- Tuy nhiên, sẽ được sửa đổi sau khi Hiến pháp (sửa đổi) được thông qua.

 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Điều 1.                         

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

 

 

Giữ nguyên

 

Xem toàn văn TẠI ĐÂY